تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1358 
روانشناسی 
مدرسه عالی قضایی قم 
 
اجتهاد