سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه عالی شهید مطهری 
قائم مقام تولیت 
1358/07/02 
1363/07/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات اسلام و مستضعفان 
مسئول 
1363/07/03 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات دفتر تبلیغات قم 
مسئول 
1364/07/01 
1374/07/01 
اجرائی